Política de privacitat

“Cut&Stone” informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, “Cut&Stone” garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007 , de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

MESURES DE SEGURETAT

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, recollida en el Reial decret 1720/2007, s’informa als usuaris que, en “Cut&Stone”, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa l’esmentada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Cut&Stone” o dels encarregats del Tractament aquí establerts. S’han adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

VERACITAT DE LES DADES

El Client o usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant, a “Cut&Stone”, qualsevol modificació de les mateixes. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informe a “Cut&Stone” sempre que hagi hagut alguna modificació en els mateixos. En cas contrari, no podem respondre de la veracitat dels mateixos.

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

“Cut&Stone” té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, “Cut&Stone” serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn “Cut&Stone” informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de “Cut&Stone”, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per “Cut&Stone”.

“Cut&Stone” posa a disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. En concret:

  • Les dades personals proporcionades de manera presencial o telefònica seran obtinguts i tractats per personal intern de l’empresa, i incorporades al Fitxer de CLIENTS/PROVEÏDORS per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l’empresa.
  • Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, bé sigui a través d’email, dels formularis de contacte d’aquesta web o contractacions en línia seran incorporades al Fitxer d’USUARIS WEB, per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de la empresa. Aquestes dades seran tractades a través de servidors gestionats per 10dencehispahard, S.L. (CDmon), B62844725, C/Girona 81-83 local 6, 08380, Malgrat de Mar (Barcelona) , que tindrà la consideració d’encarregat del Tractament (article 3.g de la LOPD ). L’empresa que gestiona els servidors es troba en territori espanyol, i compleix amb les mesures de seguretat exigides per la LOPD per al tractament de dades personals.
  • Les dades de correu i nom s’incorporen al Fitxer LLISTES DE CORREU, per a l’enviament de comunicacions comercials, consistent en una base de dades gestionada a través dels servidors de The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Au NE, Suite 5000, 30308 Atlanta, Geòrgia (EUA), que tindrà la consideració d’encarregat del Tractament (article 3.g de la LOPD ). L’usuari indica expressament i de forma inequívoca el seu consentiment per al tractament de les seves dades i per a la transferència internacional a aquesta empresa prestadora de serveis.
  • Les dades de correu, nom i telèfon seran incorporades al Fitxer AGENDA, per a la gestió de contactes i l’enviament de comunicacions comercials.
  • Tal com estableix la LSSICE, “Cut&Stone” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no serà considerada com comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.
  • En qualsevol cas, s’obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.
  • En ocasions, les dades personals es proporcionaran a través d’enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment al personal de “Cut&Stone” tindrà accés a les dades personals que el Client faciliti a aquests tercers.
  • El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades a l’ordinador del visitant. Les cookies són petits arxius que contenen certa informació sobre la visita al web, com el dia i l’hora en què comença la visita, en la que s’abandona, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Si l’usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per avisar sobre si va a rebre una cookie, o per evitar rebre-les, fet que no impedirà que es pugui accedir a la web. L’obtenció de dades personals a través de navegació web (cookies) s’explica en el nostre apartat “Política de cookies.

EXERCICI DE DRETS

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de “Cut&Stone”, aquests podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a un correu a cutstonesl@gmail.com, o bé mitjançant comunicació escrita a la següent adreça:

Takayuki Cut & Stone Osona, S.L.
President Macià, 14 Taradell – 08552 (Vic) Barcelona,

o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. La comunicació ha de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

“Cut&Stone” no cedirà o comunicarà a cap tercer les dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades pel usuari amb anterioritat a la contractació del mateix. Així, en contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament (article 3.g de la LOPD ), amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. També accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a l’efectiva realització del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als encarregats del tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per EXPERTS LOPD, assessors en adaptació LOPD , a dia 11 de juliol de 2016, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, i és responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre això en cada moment.